شورای پژوهشی گروه فیزیک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه فیزیک

عبدالله  حسن زاده
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه