شورای پژوهشی گروه علوم کامپیوتر

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم ...

محسن  رمضانی
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه