شورای پژوهشی گروه علوم زمین

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم زمین

فاطمه  سرجوقیان
گروه:  گروه علوم زمین
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه