شورای پژوهشی گروه شیمی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه شیمی

رئوف  قوامی زروان
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه