شورای پژوهشی گروه ریاضی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه ریاضی

امجد  علی پناه
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه