شورای پژوهشی گروه آمار

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه آمار

نبز  اسمعیل زاده
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه