شورای پژوهشی گروه مشاوره

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مشاوره

محمد  رستمی
گروه:  گروه مشاوره
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه