شورای پژوهشی گروه مدیریت بازرگانی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مدیریت ...

فرهاد  وفایی
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه