شورای پژوهشی گروه فقه و حقوق شافعی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه فقه و حقوق ...

سید نوید  نقشبندی
گروه:  گروه فقه و حقوق شافعی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه