شورای پژوهشی گروه علوم اقتصادی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم اقتصادی

بختیار  جواهری
گروه:  گروه علوم اقتصادی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه