شورای پژوهشی گروه روانشناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه روانشناسی

فاتح  رحمانی
گروه:  گروه روانشناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه