شورای پژوهشی گروه حقوق

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه حقوق

افشین  عبداللهی
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه