شورای پژوهشی گروه حسابداری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه حسابداری

زانیار  سجادی
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه