شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات کردی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه زبان و ...

یداله  پشا آبادی
گروه:  گروه زبان و ادبیات کردی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه