شورای پژوهشی دانشکده مهندسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده مهندسی

روناک  دقیق
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  رئیس دانشکده
محمد  رضائی
گروه:  گروه مهندسی معدن
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون پژوهشی دانشکده