شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم ...

علی  مرادیان
گروه:  گروه فیزیک دانشکده بیجار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون پژوهشی و آموزشی دانشکده