شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

مراحم  آشنگرف
گروه:  گروه علوم زیستی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون پژوهشی دانشکده