مدیر امور پژوهشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مدیر امور پژوهشی

حسین  دانش مهر
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر امور پژوهشی