معاون اداری و مالی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/معاون اداری و مالی

خالد  احمدزاده
گروه:  گروه علوم اقتصادی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون اداری مالی