معاون پژوهش و فناوری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/معاون پژوهش و فناوری

علی اکبر  مظفری
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون پژوهش و فناوری