1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فرصت های برابر شغلی در آموزش و پرورش
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
فرصت های شغلی، برابری شغلی،معلمان مدارس.
سال 1397
مجله پژوهش در مسائل تعليم و تربيت
شناسه DOI
پژوهشگران سیدجمال بارخدا ، ناصر شیربگی ، جمال سلیمی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی فرصت های برابر شغلی در سازمان آموزش و پرورش انجام شد. رویکرد پژوهش کمّی و روش پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده. جامعه آماری شامل سه گروه اصلی از معلمان، مشتمل بر معلمان دارای 1تا 4 سال و 5 تا 30 سال سابقه مشغول به خدمت آموزش و پرورش شهر سنندج و معلمان بازنشسته 5 سال اخیر آموزش و پرورش سنندج بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه در این بخش از پژوهش برای نمونه به ترتیب285 برای دانشجو-معلمان، 137 نفر معلمان تازه استخدام شده (1 تا 4 سال)، 338 نفر معلمان شاغل (5 تا30) سابقه و 140 نفر معلمان (بازنشسته) تعیین شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم بود.. ابزار پژوهش حاضر یک پرسشنامه محقق ساخته بوده که مشتمل بر 5 مولفۀ حقوق و مزایا، ارتقاء شغلی، محدودیت های شغلی، مسئولیت شغلی و مسائل برون سازمانی شغلی که در قالب 56 گویه طراحی گردیده است. روایی پرسشنامه به کمک آزمون CVR مورد تایید صاحب نظران قرار گرفته است و محقق در جهت پایایی پژوهش نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده نموده است، که مقدار 80/. مورد تایید قرار گرفته است. در نهایت برای داده های آماری سه جامعه ی معلمان نیز با توجه به نرمال بودن داده های پژوهش (کجی مثبت و منفی) از آزمون تی تک نمونه ای، فریدمن، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی جهت تأیید یا رد فرضیه ها ، استفاده به عمل آمد. نتایج پژوهش ضمن تایید مولفه های نام برده در جهت تعیین میزان برابری در سازمان، نشان بر موافقت کلی سه گروه معلمان نام برده بر وجود نابرابری شغلی در سازمان خود دارد. این موافقت با توجه به مولفه های اصلی پژوهش در زمینه میزان اولویت به هر یک از زمینه های برابری شغلی در سازمان، در سه گروه دارای تفاوت های نسبی است.