1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن لپتین در گاوهای هلشتاین غرب ایران و گاوهای بومی استان کردستان با استفاده از تکنیک PCR_RFLP
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
گاو بومی، ژن لپتین، پلی مورفیسم
سال 1390
پژوهشگران معصومه نظری ، جلال رستم زاده ، عثمان عزیزی ، امیر رشیدی ، زانا کریمی کردستانی

چکیده

لپتین نقش اساسی در تنظیم مصرف خوراک، متابولیسم انرژی، رشد و تولید مثل ایفا می کند. در این پژوهش از تکنیک PCR_RFLP جهت تعیین و تکثیر قطعه مورد نظر برای ژن لپتین در 155 گاو هلشتاین غرب ایران و 58 گاو بومی استان کردستان استفاده شد. در همه ی گاوها، یک قطعه bp 522 از ژن لپتین را تکثیر شد، که بخشی از اینترون 2 و اگزون 3 را شامل می شد. محصول حاصل از PCR قطعه ی bp 522 به وسیله آنزیم محدود کننده ی Eco721 برش داده شد، که محصول هضمی حاصل از این برش آنزیمی شامل دو قطعه ی bp 441 و bp 81 بود. نژادهای مورد بررسی سه ژنوتیپ AA، AG و GG را نشان دادند که فراوانی ژنوتیپی آنها در نژاد هلشتاین به ترتیب: 455/0 = AA، 336/0 = AG و 62/0 = GG و فراوانی آللی آن ها 2135/0= A و 7875/0 = G بود. همچنین فراوانی ژنوتیپی و آللی آنها در نژاد بومی به ترتیب 140/0= AA، 315/0= AG ، 543/0= GG، 2975/0 = A و 7005/0=G بود.