1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مصرف لتروزول بر شاخص های تولیدمثلی خروس های مسن در گله مرغ مادر گوشتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
: استروژن، تستوسترون، خروس مادر گوشتی، مهارکننده آروماتاز
سال 1401
مجله تحقيقات توليدات دامي
شناسه DOI
پژوهشگران حمیده عادلدوست ، امجد فرزین پور ، عباس فرشاد ، اسعد وزیری ، جلال رستم زاده

چکیده

در این مطالعه، آثار مهارکننده آروماتاز داروی لتروزول بر شاخصهای تولیدمثلی خروسهای گله مرغ مادر گوشتی در آخر دوره تولید بهصورت کوتاه مدت (سه هفته) و متناوب (سه روز مصرف و دو روز قطع دارو) مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 18 قطعه خروس 55 هفته (با میانگین وزنی 5200 گرم) بهصورت تصادفی به سه گروه آزمایشی دریافتکننده لتروزول T0 ،T1 و T2) به ترتیب 0 ،015/0 و 03/0 میلیگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن) تقسیم شدند. نتایج نشان داد که شاخص گنادی، جنبایی و جنبایی پیشرونده، زندهمانی، فعالیت غشای پلاسمایی اسپرم، غلظت منی و نرخ باروری در گروههای لتروزول نسبت به شاهد بهطور معنیداری افزایش یافت (001/0