1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر فاصله جغرافیایی و تنوع میزبان بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانهخوار بلوطTortrix viridiana
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
پروانه جوانهخوار بلوط، میزبان، فاصله جغرافیایی، تنوع ژنتیکی
سال 1396
پژوهشگران حجت الله غلامی ، حامد غباری ، هدیه بدخشان ، جواد ناظمی رفیع ، هیمن صالحی

چکیده

یکی از آفات مهم جنگلهای بلوط است. در طول دوره طغیان، آفت باعث بی ،Tortrix viridana L پروانه جوانه خوار بلوط برگ شدن درختان بلوط در بهار و کاهش تولید چوب میشود. همچنین منجر به کاهش تولید میوه و حساس شدن درخت نسبت به سایر آفات میگردد. در این مطالعه 72 پروانهی جوانهخوار بلوط مربوط به 4 ناحیه مریوان و سیف در استان و مازودار Quercus branti کردستان و میرآباد و سردشت در استان آذربایجان غربی که از روی درختان بلوط گونه برودار مورد بررسی (ISSR) جمعآوری شده بودند با استفاده از 6 آغازگر چندشکل توالی تکراری میاتی ساده Quercus infectoria قرار گرفت. نتایج نشان داد که درون جمعیتهای مورد مطالعه تنوع بالایی وجود داشت و این تنوع در مورد جمعیتهای جمعآوری شده از روی میزبان مازودار بیشتر بود همچنین نوع میزبان نسبت به فاصله جغرافیایی دارای تاثیر بیشتری در تنوع مشاهده شده بود.