1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر فاصله جغرافیایی بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridianaبا استفاده از نشانگرISSR
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
پروانه جوانهخوار بلوط، وییول، تنوع ژنتیکی
سال 1396
پژوهشگران حجت الله غلامی ، حامد غباری ، هدیه بدخشان ، جواد ناظمی رفیع ، هیمن صالحی

چکیده

یکی از آفات مهم جنگلهای بلوط است. لاروهای این پروانه با تغذیه از برگ و ،Tortrix viridana L پروانه جوانه خوار بلوط جوانههای برگی باعث ایجاد بیبرگی درختان بلوط در فصل بهار میشوند. این بیبرگی دارای تاثیرات عمیقی روی سلامتی درخت است. در این مطالعه 27 پروانهی جوانهخوار بلوط مربوط به 3 ناحیه باشماق و گمارهلنگ در استان کردستان و جمعآوری شده بودند با استفاده از Quercus libani پیرانشهر در استان آذربایجان غربی که از روی درختان بلوط گونه وییول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونههای مورد بررسی بر (ISSR) 6 آغازگر چندشکل توالی تکراری میاتی ساده اساس تفاوت جغرافیایی در 3 گروه مجزا قرار گرفتند.