1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه برخی از پارامترهای زیستی زنبورTrichogramma brassicae بر (Hym.:Trichogrammatidaeروی تخم شبپره مینوزگوجه فرنگیTuta absoluta در شرایط آزمایشگاه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
پارامترهای زیستی، شبپره مینوزگوجه فرنگی،Trichogramma brassicae
سال 1394
پژوهشگران سمانه لله گانی ، امین صادقی ، حامد غباری

چکیده

در این تحقیق برخی از پارامترهای زیستی، زنبورTrcihogramma brassicae (Hym:. Trichogrammatidae روی تخم شبپره مینوزگوجه فرنگی ( Tuta absoluta )Lep.: Gelechiidae به عنوان میزبان طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در شرایط اتاق رشد با دمای 1±25 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی5±50 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نرخ خالص تولیدمثل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت، زمان دو برابر شدن جمعت و میانگین مدت زمان یک نسل به ترتیب معادل2/84، 0/19، 1/25، 3/49 و 5/25 محاسبه گردید