1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
هماهنگ سازی شاخص NDVI حاصل ازتصاویر لندست 8 با لندست های نسل قبل
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
ماهواره لندست، NDVI، سنجنده ETM+، سنجنده OLI
سال 1393
پژوهشگران لیلا گوشبر ، مهتاب پیرباوقار ، جمیل امان اللهی ، حامد غباری

چکیده

در حال حاضر سنجنده ETM+ لندست 7 و OLI لندست 8 به طور مداوم، تغییرات سطح زمین را نشان می دهند. NDVI حاصل از دو سنجنده ETM+ و OLI به دلیل تفاوت در دامنه طول موج های مادون قرمز متفاوت است. در این تحقیق امکان هماهنگ سازی شاخص NDVI حاصل از سنجنده های OLI و ETM+ مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار دو تصویر از لندست 7 و لندست 8 با فاصله زمانی 8 روز مورد استفاده قرار گرفت. تصحیح اتمسفری بر روی تصاویر انجام گردید و شاخص NDVI از تصاویر هر دو سنجنده تهیه شد. سپس ارزش عدی NDVI حاصل از هر دو سنجنده در محل یکسری نقاط نمونه استخراج در نهایت یک مدل رگرسیونی ارائه شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده با ظریب همبستگی 928/0= R2 می تواند جهت هماهنگ سازی NDVI حاصل از سنجنده OLI با سنجنده های ETM+ و TM به کار رود و مدل رگرسیون، مدلی مناسب برای اصلاح داده های NDVI سنحنده OIL است.