1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
ررسی ساختار تنوع گونه ای سوسک های چوبخوار خانوادۀBuprestidae در جنگل های استان کردستان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
تنوع زیستی؛ جنگل؛ کردستان؛ Buprestidae
سال 1393
مجله دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران سابق) پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
شناسه DOI
پژوهشگران حامد غباری ، جاماسب نوذری ، حسین اللهیاری

چکیده

سوسک های خانوادۀ Buprestidae یکی از اجزای تنوع زیستی در جنگل های استان کردستان هستند. در این تحقیق خصوصیات مختلف تنوع زیستی این سوسک ها در جنگل های مذکور بررسی و مطالعه شد. با استفاده از تله های چسبندۀ رنگی، سطلی رنگی و تلۀ پنجره ای، طی سال های 1389 و 1390، تعداد 1205 عدد از سوسک های مذکور متعلق به 44 گونه جمع آوری شد. ارزیابی ساختار غالب ترکیب گونه ای با روش طبقه بندی Heydemann مشخص کرد که 3 گونه حالت غالب، 3 گونه حالت نیمه غالب، 12 گونه حالت نادر و 26 گونه حالت خیلی نادر را نشان دادند. نتیجۀ آزمون برازش نیکویی مربع کای شاخص های پارامتری نیز نشان داد که ساختار کلی تنوع گونه ای در این زیستگاه از سری لگاریتمی پیروی می کند. علاوه بر این، بررسی تغییرات غنای گونه ای و تنوع گونه ای در طول فصل پیدایش حشرات بالغ نشان داد که بیشترین میزان غنای گونه ای به مقدار 30 گونه در خردادماه و کمترین آن به مقدار 1 گونه در مهرماه است، همچنین بیشترین مقدار شاخص تنوع گونه ای در اردیبهشت و خرداد به مقدار Bit 02/4 به ثبت رسید.