جاماسب نوذری

صفحه نخست /جاماسب نوذری
جاماسب نوذری
نام و نام خانوادگی جاماسب نوذری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Three new taxa of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Kurdistan province, west of Iran Zoology in the Middle East
2 survey on the click beetles (Coleoptera, Elateridae) in the province of Kurdistan (Iran), with three new records for the Iranian fauna Journal of Insect Biodiversity and Systematics
3 Two new species of Phytoecia Dejean, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae) from Iran ZOOTAXA
4 فون سوسک های زمینی (خانوادهCarabidae ) در مراتع استان البرز (ایران) تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران
5 Notes on the fauna of the genus Dorcadion Dalman, 1817 (Coleoptera: Cerambycidae) of Kurdistan Province, Iran, with description of a new species ZOOTAXA
6 Contribution to the knowledge of the jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae) fauna of Kurdistan Province (Iran), Part 2. Subfamilies Buprestinae and Agrilinae Iranian Journal of Animal Biosystematics
7 МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ (COLEOPTERA, ELATERIDAE) ПРОВИНЦИИ ГОЛЕСТАН (ИРАН) Biological journal of Armenia
8 ررسی ساختار تنوع گونه ای سوسک های چوبخوار خانوادۀBuprestidae در جنگل های استان کردستان دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران سابق) پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
9 Investigation of Buprestidae diversity by using different traps in range lands of Kurdistan province-Iran SOAJ Entomological studies
10 Contribution to the knowledge of the jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae) fauna of Kurdistan Province of Iran. Part 1. Subfamilies Julodinae, Polycestinae and Chrysochroinae Caucasus Entomological Bulletin