حسین اللهیاری

صفحه نخست /حسین اللهیاری
حسین اللهیاری
نام و نام خانوادگی حسین اللهیاری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ررسی ساختار تنوع گونه ای سوسک های چوبخوار خانوادۀBuprestidae در جنگل های استان کردستان دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران سابق) پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران