1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد گاران مریوان با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شاخص کیفی NSFWQI سد گاران مریوان کردستان
سال 1399
مجله محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران سابق)-دانشگاه تهران
شناسه DOI
پژوهشگران عرفان کریمیان ، برزان بهرامی کمانگر ، حبیب الله محمدی ، ادریس قادری

چکیده

پایش کیفی مستمر منابع آب از ابزارهای اصلی مدیریت و حفاظت از این منابع با ارزش به حساب می‎آید. استان کردستان از نظر آب های سطحی و زیرزمینی یکی از استان های مهم کشور محسوب می گردد و سد گاران مریوان می‎تواند نقش مهمی را در تأمین آب شرب، فعالیت‎های کشاورزی و صنعتی داشته باشد. بدین منظور برای تعیین کیفیت آب با استفاده از شاخص NSFWQI، 9 عامل فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب دریاچه سد گاران از مردادماه 1396 تا تیرماه 1397 در 4 ایستگاه بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین دمای آب دریاچه 7/6±13/11 درجه سانتی‎گراد و غلظت اکسیژن محلول لایه سطحی و عمقی به‎ترتیب 44/8 و 87/3 میلی‎گرم بر لیتر بود. میانگین سالانه نیترات، فسفات، BOD5، TS و pH به ترتیب برابر با 49/0±66/0، 03/0±052/0، 5/2±32/1، 57/56±91/156 میلی گرم بر لیتر و 33/0±99/7 بود. میانگین کلی‎فرم مدفوعی نیز MPN 69/8±15/20 به دست آمد که کم‎ترین میانگین آن در مهرماه (MPN 25/0) و بیشترین آن در اسفندماه (MPN 208) مشاهده گردید. همچنین کیفیت آب دریاچه براساس میزان شاخص NSFWQI (71/70) دارای درجه خوب بود. به‎طورکلی، اگرچه تغییرات زمانی و مکانی در بعضی عوامل اندازه‎گیری شده مشاهده گردید اما طبق نتایج به‎دست آمده از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و شاخص NSFWQI، کیفیت آب سد گاران طی ماه‎های مختلف در طبقه متوسط تا خوب قرار داشت بنابراین برای فعالیت‎های کشاورزی، صنعتی و حتی آب شرب بعد از تصفیه متدوال مطلوب ارزیابی گردید.