سامان مهدوی

صفحه نخست /سامان مهدوی
سامان مهدوی
نام و نام خانوادگی سامان مهدوی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 رابطه بین راهبردهای کسب وکار و راهبردهای بازاریابی در شرکتهای کوچک و متوسط چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت سابق) - دانشگاه شهيد بهشتي