وحید چکانی

صفحه نخست /وحید چکانی
وحید چکانی
نام و نام خانوادگی وحید چکانی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات کارشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اثر سطوح مختلف گاز انیدرید سولفور (So2) و هیدروکسید سدیم بر تجزیه پذیری کاه گندم علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي سابق) - دانشگاه فرودسي مشهد