مجتبی طهمورث پور

صفحه نخست /مجتبی طهمورث پور
مجتبی طهمورث پور
نام و نام خانوادگی مجتبی طهمورث پور
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Simulating Past Dynamics and Assessing Current Status of Markhoz Goat Population on Its Habitat Iranian Journal of Applied Animal Science
2 اثر سطوح مختلف گاز انیدرید سولفور (So2) و هیدروکسید سدیم بر تجزیه پذیری کاه گندم علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي سابق) - دانشگاه فرودسي مشهد