خلیل زندی

صفحه نخست /خلیل زندی
خلیل زندی
نام و نام خانوادگی خلیل زندی
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک