علیرضا فارسی محمدی پور

صفحه نخست /علیرضا فارسی محمدی پور
علیرضا فارسی محمدی پور
نام و نام خانوادگی علیرضا فارسی محمدی پور
شغل عضو هیئت علمی سابق
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعه پدیده بازار سنتی سنندج از منظر پدیدارشناختی مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني - پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
2 Ecotourism and Scrutiny in the Mountainous Dwelling of Zagros: An Approach to Sustainability, Case Study: Hajij Village NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ (Switzerland Research Park Journal)
3 آسیب شناسی ریزبرنامه های دروس مقدمات طراحی معماری، در انطباق با نیازهای دانشجویان در دروس طراحی معماری (مطالعۀ موردی: دانشجویان ورودی سالهای 1383 تا 1385 دانشگاه علم و صنعت ایران) معماري و شهرسازي (هنر هاي زيبا : دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران)
4 The BestArchitectural Form for BiPV in Tehran علوم محيطي
5 تحلیل تطبیقی طراحی بناهای یکپارچه با PV با روش طراحی پایدار نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (بين المللي علوم مهندسي سابق)