محمد حامد عبدی

صفحه نخست /محمد حامد عبدی
محمد حامد عبدی
نام و نام خانوادگی محمد حامد عبدی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Analysis of Ecological Footprint at Educational Institute Scale (A Case of an Iranian High School) Advances in Research
2 مقایسه تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی شهری در محله های جدید و قدیم )محله جدید ظفریه و محله قدیمی قطارچیان سنندج( پژوهشهاي جغرافياي انساني
3 الگوی کریدوری حمل و نقل همگانی محور در بلوار پاسداران شهر سنندج معماري و شهرسازي آرمان شهر
4 Developing Transit-oriented Strategies for Sanandaj City Center, Iran International Journal of Transportation Engineering
5 تبیین عوامل موثر بر الگوی سفر شهروندان با استفاده از رویکرد توسعه حمل و نقل محور (نمونه پژوهشی مرکز شهر سنندج) مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي
6 ایمنسازی فضای عمومی شهری برای افزایش حضورپذیری زنان )نمونه موردی:خیابان فردوسی شهر سنندج( شهر نگار
7 ارزیابی جاپای بوم شناختی وسایل حمل و نقل شهری؛ رویکردی نوین به منظور برنامه ریزی حمل و نقل پایدار (نمونه موردی:شهر ارومیه) آمايش جغرافيايي فضا-دانشگاه گلستان
8 سنجش کارایی سامانه حمل و نقل همگانی در شهر یزد تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي
9 راهبردهای ارتقای عملکردی فضاهای گذران اوقات فراغت، مطالعه موردی: مجموعه تفریحی دیدگاه سنندج مطالعات شهري