آرمان رحیمی کاکه جوب

صفحه نخست /آرمان رحیمی کاکه جوب
آرمان رحیمی کاکه جوب
نام و نام خانوادگی آرمان رحیمی کاکه جوب
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Ecological footprint analysis of tourism management in rural areas Journal of Environmental Planning and Management
2 تعیین تناسب بهینه انواع شیوه های حمل ونقل با استفاده از مدل جاپای بوم شناختی در شهر سنندج پژوهشنامه حمل و نقل
3 ارزیابی سطح پایداری محلات غیر رسمی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیک (نمونه مطالعاتی: محله عباس آباد سنندج مطالعات شهري
4 Analysis of Ecological Footprint at Educational Institute Scale (A Case of an Iranian High School) Advances in Research
5 مقایسه تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی شهری در محله های جدید و قدیم )محله جدید ظفریه و محله قدیمی قطارچیان سنندج( پژوهشهاي جغرافياي انساني
6 کاربست شاخص جاپای بوم شناختی در سنجش پایداری محلات شهری از منظر عوامل اجتماعی- اقتصادی. مطالعه موردی: محلهی قطارچیان شهر سنندج آمايش جغرافيايي فضا-دانشگاه گلستان
7 Developing Transit-oriented Strategies for Sanandaj City Center, Iran International Journal of Transportation Engineering
8 ایمنسازی فضای عمومی شهری برای افزایش حضورپذیری زنان )نمونه موردی:خیابان فردوسی شهر سنندج( شهر نگار
9 سنجش کارایی سامانه حمل و نقل همگانی در شهر یزد تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي
10 همسا ن سازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات.... فصلنامه هفت شهر
11 Assessment of Land Use Ecological Footprint in Dehgolan Town, Iran معماري و شهرسازي آرمان شهر
12 راهبردهای ارتقای عملکردی فضاهای گذران اوقات فراغت، مطالعه موردی: مجموعه تفریحی دیدگاه سنندج مطالعات شهري