علیرضا خان تیموری

صفحه نخست /علیرضا خان تیموری
علیرضا خان تیموری
نام و نام خانوادگی علیرضا خان تیموری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Predict Student Scores Using Bayesian Networks Procedia - Social and Behavioral Sciences