محمد مجدی

صفحه نخست /محمد مجدی
محمد مجدی
نام و نام خانوادگی محمد مجدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بهینه سازی القای ریشه های مویین جهت تولید تیموکینون در سیاهدانه نگار محمد میرزایی محمد مجدی اسعد معروفی 1402/07/08
2 کشت بافت گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare miller) به منظور افزایش میزان باززایی فرناز پورقباد محمد مجدی، اسعد معروفی 1402/06/30
3 اثر پرتو دهی نور ماورای بنفش روی بیان برخی ژن های دخیل در بیوسنتز آنتوسیانین ها در توت فرنگی شراره عزیزی محمد مجدی محمود کوشش صبا 1399/12/09
4 باززایی و القای ریشه های مویین در سیاهدانه شهین احمدی محمد مجدی اسعد معروفی 1398/10/01
5 مطالعه بیان ژن های کلیدی مسیر بیوسنتزی هایپریسین تحت محرک های غیرزنده در گیاه دارویی گل راعی (Hypericum perforatum L.) بتول رحیمی اسعد معروفی محمد مجدی 1398/11/30
6 جدا سازی ژن 6 - متیل سالیسیلیک اسید سنتتاز از Neofusicoccum parvum و بررسی الگوی بیان برخی ژن های دفاعی انگور(Vitis vinifera ) در بر هم کنش با آن سرگل مجیدی نو محمد مجدی دارا دستان، جعفر عبداله زاده 1396/07/02
7 باززایی و القای پلی پلوئیدی درون شیشه ای در بومادران سارا مرادی اسعد معروفی، محمد مجدی 1396/11/30
8 بررسی بیان ژن های دفاعی در برهمکنش بین قارچ Botryosphaeria dothidea و گیاه انگور سونیا سالمی محمد مجدی مراحم آشنگرف، جعفر عبداله زاده 1396/06/26
9 شناسایی و بررسی بیان برخی از ژن های دفاعی درگیاه نخود زراعی در مواجه با بیماری برق زدگی ایوب اندام محمد مجدی، عبدالباسط عزیزی جعفر عبداله زاده 1396/11/10
10 کاربرد زیست تبدیلی میکروبی برای تولید ال-دوپا از ال-تیروزین مینا صیادی مراحم آشنگرف محمد مجدی 1396/11/28
11 اثر الیسیتورهای مختلف روی زیست توده ریشه مویین و تولید رسوراترول در انگور وحشی بهاره حسین پناهی محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد دارا دستان، مراحم آشنگرف 1395/08/18
12 القای ریشه های مویین و تولید متابولیت ثانویه در گیاه مرزه سهندی (Satureja Sahandica) با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز هلیا بهمنی براتعلی فاخری، اسعد معروفی محمد مجدی 1396/07/19
13 بررسی بیان مکانی و زمانی برخی ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی ترپنها و فنیل پروپانوییدها در بومادران احسان فتحی محمد مجدی دارا دستان، اسعد معروفی 1394/12/03
14 همسانه سازی و بررسی بیان ژن گلوکوزیل ترانسفراز درگونه Crocus danfordiae Mawsubsp. kurdistanicus Maroofi&Assadi عرفان شاه منصوری بهمن بهرام نژاد حسین معروفی، محمد مجدی 1393/12/19
15 جداسازی و بررسی الگوی بیان برخی ژنهای دخیل در بیوسنتز "پیرترین" در گیاه پیرتروم سید محمد دبیری محمد مجدی بهمن بهرام نژاد 1393/12/20
16 جداسازی یک ژن مونوترپن سنتازی و بررسی الگوی بیان برخی ژن های دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپن ها و تری ترپن ها در سیاه دانه (Nigella sativa L.) ریزان الیاسی محمد مجدی قادر میرزاقادری، بهمن بهرام نژاد 1393/07/28
17 بررسی الگوی بیان ژن های گاماترپینن سنتاز، DXR و سیتوکروم P450های دخیل در بیوسنتز تیمول در گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris) عاطفه مشهدی ملک زاده محمد مجدی اسعد معروفی 1393/12/18
18 جدا سازی و بررسی بیان ژن های گاماترپینن سنتاز و 1-دی اکسی دی زایلولز-5-فسفات ردوکتوایزومراز در سطح رونوشت در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) سارا قبادی اسعد معروفی محمد مجدی 1393/12/19
19 جدا سازی و بررسی بیان ژن تری بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز (Δ5-3β-hydroxysteroid dehydrogenase) و ژن های mlncRNAدر سطح رونوشت در گیاه دارویی گل انگشتانه وحیده سلیمی اسعد معروفی محمد مجدی 1393/12/18
20 بررسی بیان ژنهای شبه سایکلوتاید Zm cycl 1 و Zm cycl 5 در گیاه ذرت هیمن صالحی بهمن بهرام نژاد محمد مجدی 1392/12/18
21 مطالعه ساختار ژنومی و مورفولوژی برخی از لاین های حاصل از تلاقی گندم نان و تریتی پایروم سیامک غزالی محمد مجدی، قادر میرزاقادری 1393/07/30
22 بررسی بیان ژن ژرانیل دی فسفات سنتاز (Geranyl diphosphate synthase) در سطح رونوشت در بافت های مختلف گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L) محمد حسن شمسی فرد قادر میرزاقادری محمد مجدی 1392/01/28