متینه عبادی

صفحه نخست /متینه عبادی
متینه عبادی
نام و نام خانوادگی متینه عبادی
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی
تحصیلات کارشناسی ارشد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی تأثیر تعارض زناشویی بر نگرانی های دوران بارداری: نقش میانجی بهزیستی روان شناختی مشاوره و روان درماني خانواده
2 مدل یابی علی تعارض های زناشویی بر اساس پذیرش و عمل، باورها و اعتقادات زوجین: نقش میانجی ذهن آگاهی روانشناسي خانواده
3 تدوین معادلات ساختاری سازگاری اجتماعی دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه بر اساس ناگویی هیجانی و باورهای فراشناختی و با میانجی گری حمایت اجتماعی ادراک شده ناتواني هاي يادگيري
4 Relationship between Cognitive Emotion Regulation Strategies and Experiential Avoidance with Death Anxiety of Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder: The mediating role of Coping Self-Efficacy Iranian Journal Of War And Public Health (طب جانباز)
5 مقایسه پریشانی روا شناختی، ذهن آگاهی و خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی رويش روانشناسي
6 Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy in Depression and Anxiety in People with Substance Use Disorder Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
7 آزمون مدل علی سبک های هویتی و مقبولیت اجتماعی با میانجی گری نگرش های ناکارآمد در پیش بینی استفاده از لوازم آرایشی در دانشجویان دختر زن و فرهنگ
8 اضطراب کرونا در پرستاران: نقش پیش بین حمایت اجتماعی ادراک شده و حس انسجام روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
9 تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان براساس حس انسجام و تاب آوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده فرهنگ مشاوره و روان درماني