سجاد بشرپور

صفحه نخست /سجاد بشرپور
سجاد بشرپور
نام و نام خانوادگی سجاد بشرپور
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تدوین مدل علی سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری براساس خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تاب آوری تحصیلی ناتوانی های یادگیری
2 پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری خود راهبر دانش آموزان دختر راهبردهاي شناختي در يادگيري
3 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی- تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی پايش
4 اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر قدرت ایگو و روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مطالعات علوم پزشكي-مجله پزشكي اروميه
5 تدوین مدل علی رضایت از زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بر اساس تنهایی: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده علوم مراقبتي نظامي
6 تدوین مدل علّی رضایت از زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه براساس تنهایی: نقش میانجی عزت نفس طب نظامي
7 اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر میزان بدتنظیمی هیجانی و تکانشگری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه علوم اعصاب شفاي خاتم