مجید عثمان

صفحه نخست /مجید عثمان
مجید عثمان
نام و نام خانوادگی مجید عثمان
شغل دانشجوی بین الملل دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی ارشد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 Improve Computation Offloading in Mobile Edge Computing for IoT-based Applications مجید عثمان سعدون عزیزی 1400/06/29