مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مهندسی ژنتیک ترکیبات دارویی ...
عنوان مهندسی ژنتیک ترکیبات دارویی در میکروارگانیسم ها و گیاهان
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها ترکیبات دارویی، مهندسی ژنتیک، بیان هترولوگوس، بیوراکتور
چکیده متابولیت های ثانویه در گیاهان از مهمترین منابع تولید داروها می باشند. مهندسی ژنتیک یکی از استراتژیهای بسیار مناسب در جهت افزایش تولید این ترکیبات دارویی در گیاهان با استفاده از دسترزی ژنتیکی آنها می باشد. همچنین با انتقال ژنهای درگیر در مسیر بیوشیمیایی این گیاهان به ریزسازواره ها میتوان اینگونه ترکیبات را در مقیاس بالا تولید کرد.
پژوهشگران محمد مجدی (نفر اول)