گروه آمار

سلمان  ايزدخواه
گروه آمار
دانشكده علوم پايه و فني-مهندسي بيجار
حوزه تحقیق: آمار-نظريه احتمال
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
ميثم  حسيني
گروه آمار
دانشكده علوم پايه و فني-مهندسي بيجار
حوزه تحقیق: رياضي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري