گروه آمار دانشکده بیجار

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه آمار دانشکده بیجار

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

سلمان  ایزدخواه
گروه:  گروه آمار دانشکده بیجار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
میثم  حسینی
گروه:  گروه آمار دانشکده بیجار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری