شورای پژوهشی مرکز پژوهشی ریزشبکه و شبکه های هوشمند

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی مرکز پژوهشی ...

حسن  بیورانی
گروه:  گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر مرکز پژوهشی ریزشبکه و شبکه های هوشمند