شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده هنر و ...

بختیار  بهرامی
گروه:  گروه شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون پژوهشی دانشکده
کیومرث  ایراندوست
گروه:  گروه شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  رئیس دانشکده