شورای پژوهشی گروه موسیقی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه موسیقی

محمد  میرزائی کوتنائی
گروه:  گروه موسیقی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه