شورای پژوهشی گروه مهندسی معدن

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی معدن

حاصل  امینی خوشالان
گروه:  گروه مهندسی معدن
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه