شورای پژوهشی گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی برق، ...

نوید  رضایی
گروه:  گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  مدیر گروه